29 | 01 | 2020

Про запобігання корупції

    Дія нового закону

    про запобігання корупції

    буде стосуватися кожного.
     

 

14 жовтня 2014 року поправу можна вважати історичним днем для України. Ще ніколи в історії українського парламентаризму вищий законодавчий орган країни не приймав такий масив антикорупційного законодавства.

Серед прийнятих антикорупційних  законів на особливу увагу заслуговує Закон України «Про запобігання корупції». Саме він є основним нормативним актом, який регулює способи протидії корупції  у найрізноманітніших сферах державного, місцевого, приватного життя.

Законом запроваджується та регулюються такі нові інститути як: моніторинг способу життя службовців; функціонування відкритих реєстрів декларацій про доходи та видатки чиновників та осіб, які вчинили корупційні діяння; діяльність правового інституту викривачів та інші новели.

У газеті «Голос України» від 25.10.2014 р. № 206 цей Закон від 14.10.2014 р. № 1700-VIIбуло опубліковано . Згідно з пунктом 1 Розділу ХІІІ «Прикінцеві положення» Закону України «Про запобігання корупції» цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, та вводиться в дію через шість місяців з дня набрання ним чинності.

Відтак, 26 жовтня 2014 року набрав чинності Закон України «Про запобігання корупції» від 14.10.2014 року № 1700-VII, який введений у дію через шість місяців з дня набрання ним чинності, тобто  з 26 квітня 2015 року.   У зв’язку з цим втратив чинність Закон України «Про засади запобігання і протидії корупції» від 07.04.2011 р. № 3206-VI.
            До приведення у відповідність із цим Законом законодавчі та інші нормативно-правові акти застосовуються у частині, що не суперечить цьому Закону.

           Закон визначає правові та організаційні засади функціонування системи запобігання корупції в Україні, зміст та порядок застосування превентивних антикорупційних механізмів, правила щодо усунення наслідків корупційних правопорушень.

Згідно з цим Законом корупцією визнається використання особою наданих їй службових повноважень чи пов'язаних з ними можливостей з метою одержання неправомірної вигоди або прийняття такої вигоди чи прийняття обіцянки/пропозиції такої вигоди для себе чи інших осіб або відповідно обіцянка/пропозиція чи надання неправомірної вигоди особі, яка підпадає під дію цього Закону, або на її вимогу іншим фізичним чи юридичним особам з метою схилити цю особу до протиправного використання наданих їй службових повноважень чи пов'язаних з ними можливостей.
             Особливо, на що варто звернути увагу – це коло осіб, які підпадають під дію Закону «Про запобігання корупції», а це достатньо широке коло, що передбачено статтею третьою вищезазначеного нормативного акту: До суб'єктів, на яких поширюються дія цього Закону, належать:

1) особи, уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування ( Президент України, Голова Верховної Ради України, Прем'єр-міністр України, міністри, інші керівники центральних органів виконавчої влади, Голова Служби безпеки України, Генеральний прокурор України, Голова Національного банку України, народні депутати України, депутати місцевих рад, державні службовці, посадові особи місцевого самоврядування, військові посадові особи, судді, посадові та службові особи органів прокуратури, Служби безпеки України, тощо);

2) особи, які прирівнюються до осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (посадові особи юридичних осіб публічного права, аудитори, нотаріуси, оцінювачі, незалежні посередники, члени трудового арбітражу, третейські судді);

3) особи, які постійно або тимчасово обіймають посади, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських обов'язків, або спеціально уповноважені на виконання таких обов'язків у юридичних особах приватного права незалежно від організаційно-правової форми.

Закон поширюється також на осіб, які не є службовими особами та перебувають з підприємствами, установами, організаціями в трудових відносинах, у випадках, передбачених цим Законом.

Даний перелік є достатньо широкий, та такий, який охоплює не тільки державних і місцевих службовців будь-якого рівня, але також осіб, які не є державними службовцями, посадовими особами місцевого самоврядування, але надають публічні послуги.

Сферу  публічних послуг становлять послуги,  що надаються органами державної влади, органами  місцевого  самоврядування,  підприємствами,  установами, організаціями, які перебувають в їх управлінні. Тобто ми може мого говорити про всіх службовців державних та комунальних підприємств, установ та організацій.

Окрім цього, це також наступні особи: аудитори, нотаріуси, оцінювачі, а також експерти, арбітражні керуючі, незалежні посередники, члени трудового арбітражу, третейські судді під час виконання ними цих функцій та інші особи, визначені іншими законодавчими актами.

         Але не тільки особи публічного, державного права підпадають під дію вищезазначеного закону. Під його дію попадають і особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми: приватні підприємства, ТОВариства та СПДешники.  І це як керівники відповідних приватних установ, так і інші особи, які не є службовими особами, але перебувають з підприємствами, установами, організаціями в трудових відносинах.

        Отже, з наведеного переліку вбачається, що під дію нового закону «Про запобігання корупції» попадають не тільки всі вищи посадові особи держави, депутати, судді, прокурори всіх рівнів, державні і місцеві службовці, але також і особи, які є керівниками або працівниками підприємств, установ, організацій приватного права.

Зазначеним особам забороняється використовувати свої службові повноваження або своє становище та пов'язані з цим можливості з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб, у тому числі використовувати будь-яке державне чи комунальне майно або кошти в приватних інтересах.

 Неправомірною вигодою згідно з Законом вважається грошові кошти або інше майно, переваги, пільги, послуги, нематеріальні активи, будь-які інші вигоди нематеріального чи негрошового характеру, які обіцяють, пропонують, надають або одержують без законних на те підстав.

 Обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності, передбачені Законом, не поширюються на викладацьку, наукову і творчу діяльність.

Новелою цього закону є створення Національного агентства з питань запобігання корупції зі спеціальним статусом, який забезпечуватиме формування та реалізацію державної антикорупційної політики, та який буде підконтрольний Верховній Раді України і підзвітний Кабінету Міністрів України. Члени Національного агентства призначаються на посаду Кабінетом Міністрів України строком на чотири роки за результатами конкурсу.

 Крім вище зазначеногоцим Законом передбачено наступні нововведення:

·        матиме місце зовнішнє врегулювання конфлікту інтересів, яке здійснюється шляхом: усунення особи від виконання завдання, вчинення дій, прийняття рішення чи участі в його прийнятті в умовах реального чи потенційного конфлікту інтересів; застосування зовнішнього контролю за виконанням особою відповідного завдання, вчиненням нею певних дій чи прийняття рішень; обмеження доступу особи до певної інформації; перегляду обсягу службових повноважень особи; переведення особи на іншу посаду; звільнення особи;

·        щорічно до 1 квітня подавати шляхом заповнення на офіційному веб-сайті Національного агентства декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування;

·        Національне агентство забезпечуватиме відкритий цілодобовий доступ до Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, на офіційному веб-сайті Національного агентства;

·        повна перевірка декларації здійснюється протягом 90 днів із дня подання декларації і полягає у з’ясуванні достовірності задекларованих відомостей, точності оцінки задекларованих активів, перевірці на наявність конфлікту інтересів та ознак незаконного збагачення;

·        Національне агентство здійснюватиме вибірковий моніторинг способу життя суб’єктів декларування з метою встановлення відповідності їх рівня життя наявним у них та членів їх сім’ї майну і одержаним ними доходам згідно з декларацією особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування;

·        в обов’язковому порядку антикорупційна програма затверджується керівниками державних, комунальних підприємств, господарських товариств (у яких державна або комунальна частка перевищує 50 %), де середньооблікова чисельність працюючих за звітний (фінансовий) рік перевищує 50 осіб, а обсяг валового доходу від реалізації продукції (робіт, послуг) за цей період перевищує 70 млн. грн;

·        змінюються обсяги відповідальності за адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією.

·        вводиться інститут викривачів корупції, яким гарантується державний захист.

 

Статтею 1 Закону "Про основи національної безпеки України" встановлено, що поширення корупції — одна з основних загроз національній безпеці України, а боротьба з нею — запорука національної безпеки. Це не просто слова: за даними всіх відомих світових рейтингів, стан в Україні з поширенням як корупції, так і її негативних наслідків плачевний. Ми, поряд із Нігерією та Камеруном, плетемося у хвості світової доброчесності, і від цього — більшість наших соціальних та політичних проблем. Фактично, ми на краю, за яким — економічна депресія, фінансовий дефолт, злидні та купа інших, м'яко кажучи, неприємностей. І це під час трагічних подій на сході, окупації Криму, нескінченних зрад і жертв...

            Проблему корупції неможливо подолати виключно зусиллями представників влади, адже є інша частина суспільства, яка покірно дає хабарі і замовчує цей факт. Не секрет, що корупційні злочини мають один із найвищих рівнів латентності. Тому правоохоронні органи не можуть ефективно протидіяти корупції, адже мають справу лише з одиничними (на тлі тотальної корупції) повідомленнями про вчинення корупційних правопорушень. Лише активна взаємодія влади і суспільства може дати позитивні результати у сфері боротьби з корупцією.

Також не секрет, що докази у справах про корупційні правопорушення часто надаються «інформаторами». Практика європейських країн у боротьбі з корупцією показала, що співпраця з «інформаторами» та забезпечення їх захисту є одним із важливих аспектів антикорупційної політики держави. Йдеться не про «таємних агентів», що є співробітниками правоохоронних органів, та не про співробітників служб внутрішньої безпеки, а про всіх свідомих державних службовців, яким стало відомо про факти корупції.

Не даремно однією з 25 вимог GRECO до України було ухвалити чіткі правила для всіх службовців публічної сфери щодо інформування про підозри у вчиненні корупційних діянь та запровадити захист від негативних наслідків осіб, які добросовісно інформують про такі випадки (захист інформаторів). Адже посадовці, які добровільно повідомляють керівництву про ймовірне корупційне діяння (інформатори), не мають спеціального захисту за законом. Такий захист є ключовим для перетворення обов’язку звітувати із порожнього поняття в наповнене змістом, і має бути створений.

Таким чином, починаючи з 26 квітня 2015 року у зв'язку з введенням в дію Закону «Про запобігання корупції» і передбачених ним змін до актів законодавства, втрачають чинність закони «Про засади запобігання і протидії корупції» та «Про правила етичної поведінки», а також до приведення у відповідність із цим Законом законодавчі та інші нормативно-правові акти застосовуються у частині, що не суперечить цьому Закону.

З метою уникнення помилок у правозастосовній практиці рекомендуємо використовувати лише офіційні тексти діючих на сьогодні законів та підзаконних нормативно-правових актів, з якими можна ознайомитись, зокрема, на офіційному сайті Верховної Ради України.

 

Провідний фахівець з питань запобігання

та виявлення корупції  при керівництві

Львівського облводресурсів                                                                                  В.МАКАРЧУК

 

 

« 05 » травня 2015 року.